Search
  • Anna Avramova

Новият Закон за марките и географските означения влезе в сила!

В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 98 от 13 декември 2019 г., е обнародван новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който съгласно чл. 5, ал. 5, изр. 2 от Конституцията на Република България влиза в сила 3 дни след обнародването му.

Новият закон се приема във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България, като държава членка на ЕС, да транспонира в националното законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Освен това националното ни законодателство се привежда в съответствие и с изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

Прекратяват се регистрациите на географските означения за спиртни напитки по отменения вече закон за марките за спиртни напитки, съгласно европейски регламенти, както и за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които също са включени в регламентите на ЕС.

0 views

Recent Posts

See All

© 2019 by Anna Avramova, Design by Inspiringly.

Tel: +359 2 933 56 40; +359 2 933 56 34

Mobile: +359 888 216 160

Address: 48 Alabin Street, 1000 Sofia, Bulgaria